_

شركت‌ مهندسين مشاور آب سازه اسپوتا (آسا) ‌با مشاركت‌ متخصصين رشته‌هاي مختلف با توجه به توانمندي‌هاي استان آذربايجان‌غربي با هدف ارائه خدمات مشاوره اي در تاریخ 29/02/84 بشماره 7335 ثبت گرديد .

_

اهداف اصلي سهامداران از تشكيل اين شركت را مي توان در رئوس زير خلاصه كرد :‌

  • گردآوري متخصصين رشته‌هاي مختلف كه در واحدهاي خدمات مشاوره ، موسسات آموزش عالي، واحدهاي توليدي و صنعتي و موسسات خدماتي مختلف فعاليت مي نمودند و ايجاد تركيب مفيدي از سوابق كاري متنوع بطور متمركز جهت ارائه خدمات مشاوره مناسب و متناسب با نيازهاي جامعه فني و اجرايي و تقويت ارتباط صنعت و مراكز آموزشي.
  • تشكيل و تكميل آرشيو فني به عنوان بانك اطلاعاتي خدمات مشاوره با طبقه بندي هاي علمي ، كه سرعت ، دقت و كيفيت ارائه خدمات مشاوره را به عنوان يكي از تكيه‌گاههاي اصلي خدمات مشاوره تشكيل مي دهد .
  • باز خواني نيروهاي متخصص منطقه و هدايت و مديريت منسجم جهت پرهيز از هدر رفت پتانسيل علمي و فني پراكنده شده .
  • ارائه خدمات منطقه اي با دسترسي سهل‌تر و سريع‌تر و شناخت منطقه و ايجاد دفاتر نمايندگي در ساير نقاط پس از مبادله قراردادها .
  • ايجاد توانايي تشكيل دوره هاي كوتاه مدت بازآموزي و رشد و ارتقاء علمي، فني و تجربي براي همكاران در اولويت اول و ساير مشتاقان در اولويت هاي بعدي.