طرح شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

71
72
73
74
75
76
77
244-1
244-2
245-1
245-2
246-1
246-2
247-1
247-2
248-1
248-2
249-1
249-2
250
251-1
251-2
252
253-1
253-2
254-1
255-1
255-2
256
257
258-1
258-2
259-1
259-2
260
261
262-1
262-2
262-3
262-4
263-1
263-2
263-3
263-4
264-1
264-2
264-3
265-1
265-2
265-3
265-4
266-1
266-2
266-3
267-1
267-2
267-3
268-1
268-2
269-1
269-2
269-3
270-1
270-2

طرح شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر قره‌ضیاالدین از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

a01
a02
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a10
a11
a12
14
a14
16
a16
a17
a18
a19
a20
a21

طرح تصفیه‌خانه آب شهر مهاباد از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

314-1
314-2
315-1
315-2
316-1
316-2
IMG-20180617-WA0009
IMG-20180617-WA0010
IMG-20180617-WA0011
IMG-20180617-WA0012
IMG-20180617-WA0014
IMG-20180617-WA0015
IMG-20180617-WA0016
IMG-20180617-WA0017
IMG-20180617-WA0018
IMG-20180617-WA0019
IMG-20180617-WA0020
IMG-20180617-WA0021
IMG-20180617-WA0022
IMG-20180617-WA0023
IMG-20180617-WA0025
IMG-20180617-WA0028
IMG-20180617-WA0029
IMG-20180617-WA0030
IMG-20180617-WA0033
IMG-20180617-WA0035

طرح تصفیه‌خانه آب شهر سلماس از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

317
318
319
320
321
322
323
324
325
IMG-20210904-WA0013
IMG-20210904-WA0014
IMG-20210904-WA0015
IMG-20210904-WA0016
IMG-20210904-WA0017
IMG-20210904-WA0018
IMG-20210904-WA0019
IMG-20210904-WA0020
IMG-20210904-WA0021
IMG-20210904-WA0022
IMG-20210904-WA0023
IMG-20210904-WA0024
IMG-20210904-WA0025
IMG-20210904-WA0026
IMG-20210904-WA0028

طرح احداث سد گرمی چای میانه، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب فاینانس داخلی

3
2
1

طرح مدول دوم آبرسانی شهر بوکان با ظرفیت 800 لیتر در ثانیه، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح نیروگاه بیوگاز تصفیه فاضلاب شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.O.

4

خدمات مهندسی طرح ساماندهی محوطه منبع مرتفع ائل گلی براساس مدل قراردادی DBOT (شامل مجتمع رفاهی، تجاری و ورزشی)

b01

خدمات مشاوره طرح سرمایه گذاری مجتمع گردشگری سد گلابر وابسته به شرکت آب منطقه ای استان زنجان

b02
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

خدمات مشاوره سرمایه گذاری طرح تصفیه خانه آب مهاباد و سلماس و طرح تصفیه خانه فاضلاب شاهیندژ و قره ضیاالدین و طرح آبرسانی بوکان

71
72
73
74
75
76
77
244-1
244-2
245-1
245-2
246-1
246-2
247-1
247-2
248-1
248-2
249-1
249-2
250
251-1
251-2
252
253-1
253-2
254-1
255-1
255-2
256
257
258-1
258-2
259-1
259-2
260
261
262-1
262-2
262-3
262-4
263-1
263-2
263-3
263-4
264-1
264-2
264-3
265-1
265-2
265-3
265-4
266-1
266-2
266-3
267-1
267-2
267-3
268-1
268-2
269-1
269-2
269-3
270-1
270-2
270-3
۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۲۴۵۴۶_resized
۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۲۵۹۳۳_resized

خدمات مشاوره سرمایه گذاری تولید آب آشامیدنی بسته بندی در شهرک صنعتی عالی نسب

b03

تهیه مدل های مالی طرح سامانه فاضلاب شهر صاحب از توابع استان کردستان

طرح آبرسانی به مجتمع روستائی پرلک شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح آبرسانی به مجتمع 74 روستائی محرم شهرستان میاندوآب، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح آبرسانی به مجتمع 76 روستائی سبلان، از توابع استان اردبیل، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح آبرسانی به مجتمع 170 روستائی خروسلو، از توابع استان اردبیل، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح خطوط انتقال آب منطقه شهرستان پلدشت، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه فاضلا ب شهر هریس، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه فاضلاب شهر هشترود، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

طرح تصفیه فاضلاب شهر صاحب، از توابع استان کردستان، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

خدمات مشاوره طرح سرمایه گذاری مجموعه ورزشی آزادگان وابسته به شرکت آب منطقه ای استان زنجان

خدمات مشاوره سرمایه گذاری تهیه قیمت تمام شده پساب در سامانه های فاضلاب اردبیل ، نیر و مشکین شهر

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب جعفرآباد

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب کلور

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب هشتچین

خدمات مشاوره سرمایه گذاری تولید لوله پلی اتیلن

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب خمام

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب خشکبیجار

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب رودبنه

خدمات مشاوره فنی ، مالی و اقتصادی پروژه های آب و فاضلاب

تهیه اسناد ماده 23 شامل مطالعات پدافند غیر عامل ، پیوست سلامت و مطالعات فرهنگی و زیست محیطی  سامانه فاضلاب 18 شهر کوچک

تهیه اسناد ماده 23 شامل مطالعات پدافند غیر عامل ، پیوست سلامت و مطالعات فرهنگی و زیست محیطی  سامانه فاضلاب روستاهای حاشیه 11 سد استان