مطالعات مراحل اول و دوم شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهرک زیباشهر ارومیه

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع‌آوری و انتقال و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان‌غربی

72
71
74
73
75
76
77
244-1
244-2
245-1
245-2
246-1
246-2
247-1
247-2
248-1
248-2
249-1
249-2
250
251-1
251-2
252
253-1
253-2
254-1
255-1
255-2
256
257
258-1
258-2
259-1
259-2
260
261
262-1
262-2
262-3
262-4
263-1
263-2
263-3
263-4
264-1
264-2
264-3
265-1
265-2
265-3
265-4
266-1
266-2
266-3
267-1
267-2
267-3
268-1
268-2
269-1
269-2
269-3
270-1
270-2
270-3
۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۲۴۵۴۶_resized
۲۰۲۲۰۳۰۶_۱۲۵۹۳۳_resized

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع‌آوری، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر قره‌ضیاالدین از توابع استان آذربایجان‌غربی

78-1
78-2
79-1
79-2
79-3
79-4
80-1
80-2
80-3
81-1
81-2
81-3
82-1
82-2
82-3
83-1
83-2
83-3
83-4
84-1
84-2
84-3
84-4
85
86

مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب قولنجی از توابع شهرستان ارومیه

-112
-113
-114
-115
-116
-117
-128
-119
-120
-121
-122
-123
-124
-125
-126
-127
-128
-129

مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب سیلاب از توابع شهرستان سلماس

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب گوگ تپه از توابع شهرستان مهاباد

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
155-2
156
156-2
157
158
159
161

مطالعات مرحله اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

بازنگری مطالعات مرحله دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی فاز 3 ارومیه

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

مطالعات مراحل اول و دوم نیروگاه بیوگاز تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز

4

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر نیر

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر کوثر

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی سردشت

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب نمین

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب نلاس از توابع شهرستان سردشت

مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب ریحان‌آباد از توابع شهرستان ارومیه

مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی

مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی پیرانشهر

مطالعات مراحل اول و دوم جمع‌آوری، انتقال و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قوشچی

مطالعات مراحل اول و دوم طراحی تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی سهلان

خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب روستاهای شهرستان های سلماس

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهرک گلشهر خوی

مطالعات مراحل اول و دوم شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر اصلاندوز استان اردبیل

خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب شهر چالدران

خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم سیستم تله متری و اسکادای تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب خمام

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب خشکبیجار

خدمات مشاوره تهیه گزارشات ماده 23 سامانه فاضلاب رودبنه

خدمات مشاوره فنی ، مالی و اقتصادی پروژه های آب و فاضلاب

تهیه اسناد ماده 23 شامل مطالعات پدافند غیر عامل ، پیوست سلامت و مطالعات فرهنگی و زیست محیطی  سامانه فاضلاب روستاهای حاشیه 11 سد استان

تهیه اسناد ماده 23 شامل مطالعات پدافند غیر عامل ، پیوست سلامت و مطالعات فرهنگی و زیست محیطی  سامانه فاضلاب 18 شهر کوچک

مطالعات مرحله اول سامانه فاضلاب شهر نالوس

مطالعات مرحله اول سامانه فاضلاب شهر سرو