اهداف و استراتژی

شركت‌ مهندسين مشاور آب سازه اسپوتا (آسا) ‌با مشاركت‌ متخصصين رشته‌هاي مختلف با توجه به توانمندي‌هاي استان آذربايجان‌غربي با هدف ارائه خدمات مشاوره اي در تاریخ 84/02/29 بشماره 7335 ثبت گرديد .

اهداف اصلي سهامداران از تشكيل اين شركت را مي توان در رئوس زير خلاصه كرد :‌

1- گردآوري متخصصين  رشته‌هاي مختلف كه در واحدهاي خدمات مشاوره ، موسسات آموزش عالي، واحدهاي توليدي و صنعتي و موسسات خدماتي مختلف فعاليت مي نمودند و ايجاد تركيب  مفيدي از سوابق كاري متنوع  بطور متمركز جهت ارائه خدمات  مشاوره مناسب و متناسب با نيازهاي جامعه فني و اجرايي و تقويت ارتباط صنعت و مراكز آموزشي.

2- تشكيل و تكميل آرشيو فني  به عنوان بانك اطلاعاتي خدمات مشاوره با طبقه بندي هاي علمي ، كه سرعت ، دقت و كيفيت  ارائه خدمات مشاوره را به عنوان يكي از تكيه‌گاههاي  اصلي خدمات مشاوره تشكيل مي دهد .

3- باز خواني نيروهاي متخصص منطقه  و هدايت و مديريت منسجم جهت پرهيز از هدر رفت پتانسيل علمي و فني پراكنده شده .

4- ارائه خدمات منطقه اي با دسترسي  سهل‌تر و سريع‌تر و شناخت منطقه و ايجاد دفاتر نمايندگي در ساير نقاط پس از مبادله قراردادها .

5- ايجاد توانايي تشكيل دوره هاي كوتاه مدت بازآموزي و رشد و ارتقاء علمي، فني و تجربي  براي همكاران در اولويت اول و ساير مشتاقان در اولويت هاي بعدي.