* مطالعات مراحل اول و دوم طرح 2000 واحد مساکن مهر شهرک گلمان ارومیه، مرکز استان آذربایجان‌غربی، با سازه‌های سبک LSF

d 01
d 02

* مطالعات و خدمات مهندسی مراحل اول، دوم و سوم طرح 400 واحد مسکن مهر شهر تکاب، از توابع استان آذربایجان‌غربی

d 03
d 04