* طرح شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

c 01
c 02

* طرح شبکه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر قره‌ضیاالدین (چایپاره) از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

c 03
c 04

* طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ماکو از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح سامانه فاضلاب شهر صاحب از توابع استان کردستان

* طرح تصفیه‌خانه آب شهر مهاباد از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

c 05
c 06

* طرح تصفیه‌خانه آب شهر سلماس از توابع استان آذربایجان‌غربی به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

c 07
c 08

* طرح آبرسانی به مجتمع روستائی پرلک شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح سامانه فاضلاب روستای وار شهرستان خوی، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح خطوط انتقال آب شهرستان سلماس، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

*طرح مدول دوم آبرسانی شهر بوکان با ظرفیت 800 لیتر در ثانیه، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح احداث سد گرمی چای میانه، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب فاینانس داخلی

b 11
b 12

* طرح آبرسانی به مجتمع 74 روستائی محرم شهرستان میاندوآب، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح آبرسانی به مجتمع 76 روستائی سبلان، از توابع استان اردبیل، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح آبرسانی به مجتمع 170 روستائی خروسلو، از توابع استان اردبیل، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح خطوط انتقال آب شهر خوی ، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح سامانه فاضلاب شهرک ولیعصر خوی  با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب فاینانس داخلی

* طرح تکمیل ظرفیت تصفیه‌خانه آب شهرایواوغلی با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب فاینانس داخلی

* طرح خطوط انتقال آب منطقه شهرستان پلدشت، از توابع استان آذربایجان‌غربی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح تصفیه فاضلا ب شهر هریس، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح تصفیه فاضلا ب شهر هشترود، از توابع استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.

* طرح نیروگاه بیوگاز تصفیه فاضلاب شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان‌شرقی، به روش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب قرارداد B.O.T.