سامانه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب

* مطالعات مراحل اول و دوم شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهرک زیباشهر ارومیه

b 01
b 02

* خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع‌آوری و انتقال و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شاهین‌دژ از توابع استان آذربایجان‌غربی

b 03
b 04

* خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع‌آوری، خط انتقال و تصفیه خانه فاظلاب شهر قره‌ضیاالدین (چایپاره) از توابع استان آذربایجان‌غربی

b 05
b 06

* مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستای قولنجی از توابع شهرستان ارومیه

b 07
b 08

* مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستای سیلاب از توابع شهرستان سلماس

b 09
b 10

* مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستای گوگ تپه از توابع شهرستان مهاباد

* مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستای نلاس از توابع شهرستان سردشت

* مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب روستای ریحان‌آباد از توابع شهرستان ارومیه

* مطالعات بازنگری مراحل اول و دوم سامانه جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی

* مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان

b 11
b 12

* مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی سردشت

* مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی پیرانشهر

* بازنگری مطالعات مرحله دوم و خدمات مهندسی مرحله سوم طرح  تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی فاز 3 ارومیه

* مطالعات مراحل اول و دوم نیروگاه بیوگاز تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز

* مطالعات مراحل اول و دوم جمع‌آوری، انتقال و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قوشچی

* مطالعات مراحل اول و دوم طراحی تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی سهلان

* خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب روستاهای شهرستان های سلماس

* مطالعات مراحل اول و دوم شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهرک گلشهر خوی

* مطالعات مراحل اول و دوم شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر اصلاندوز استان اردبیل