خطوط انتقال و شبکه آبرسانی

*مطالعات طرح تامین و انتقال آب مدول دوم آبرسانی شهر بوکان استان آذربایجان‏غربی ، از چاههای فلمن ساری‏ قمیش به ظرفیت 850 لیتر در ثانیه و طول 30 کیلومتر ، سه واحد ایستگاه پمپاژ و 49000 متر مکعب  مخزن ذخیره و تعادلی

a 01
a 02

*مطالعات مهندسی ارزش حین ساخت طرح آبرسانی شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان‌غربی از سد شهرچائی تا تصفیه خانه شماره 2 آب ارومیه به ظرفیت 5200 لیتر در ثانیه و ارائه طرح جایگزین با صرفه جویی بیش از هفت میلیارد ریال در هزینه و 60% در مدت زمان اجرا

a 03
a 04

*مطالعات طرحهای تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب در بیش از 200 روستا در سطح شهرهای مختلف استان آذربایجان‌غربی

* خدمات مهندسی مرحله سوم در طرح های آبرسانی روستائی در روستاهای تابعه شهرستان‌های ارومیه، میاندوآب، بوکان، خوی، چایپاره، چالدران از توابع استان آذربایجان‌غربی

a 05
a 06

* مطالعات طرح های تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب در بیش از 200 روستا در سطح شهرهای مختلف استان آذربایجان‌غربی

* مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی و تعمیرات اساسی چشمه‌های تامین آب شرب شهر بوکان از توابع استان آذربایجان‌غربی

a 07
a 08

* مطالعات مراحل اول و دوم طرح تامین، انتقال و توزیع آب شرب شهر پیرانشهر از توابع استان آذربایجان‌غربی

* خدمات مهندسی مدل‌سازی و تهیه نقشه‌های مختصاتی – جغرافیایی خطوط انتقال، شبکه توزیع، مخازن، چاه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات و ابنیه‌های فنی سیستم آب شرب ارومیه مرکز استان آذربایجان‌غربی

* خدمات مهندسی قسمت اول از مرحله سوم برای بیش از 150 طرح آبرسانی، حفر و تجهیز چاه آب، ابنیه‌های فنی، شبکه‌ها و خطوط انتقال فاضلاب، طرح‌های توسعه شبکه‌های آبرسانی و جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهری و روستایی، ساختمان‌های بهره‌برداری در قالب قراردادهای مختلف برای شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی در قالب قراردادهای PC، EPC و متعارف

* مطالعات مراحل اول و جمع‌آوری آبهای سطحی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

* مطالعات مراحل اول و دوم تامین، انتقال و توزیع آب شرب، تاسیسات و مستحدثات، فضاها و ساختمان‌های مجتمع گردشگری  و تفریحی تله‌کابین ارومیه

a 09
a 10

* خدمات تکمیلی یاتوسعه ای مشاوره پروژه خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت کارگاهی وعالیه) توزیع آب روستاهای تابعه شهرستان ارومیه

* مطالعات مراحل اول و دوم طرح انتقال و توزیع آّب شهرک گلشهر خوی(فرودگاه نظامی خوی)

* مطالعات مراحل اول و دوم طراحی یک ایستگاه پمپاژ آب منطقه ویژه اقتصادی سهلان

* مطالعات اول و دوم و نقشه برداری خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب در مجتمع قوریچای غربی (خطب) شهرستان مراغه

* خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان های سلماس

* بازنگری مطالعات مرحله اول خط انتقال آب بوکان از چاههای فلمن زرینه رود

* نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی و توزیع آب روستاهای استان ایلام