سوابق کاری

ردیفعنوان پیمانموضوع کار هاي انجام شده و در حال انجامکارفرمامحل اجرای پروژه
1نقشه برداری و مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 57/16/3/2 - مورخ 24/1/1387شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستا های تابعه سردشت ، مهاباد، پیرانشهر ، نقده و اشنویه
2مطالعات مرحله دومشبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب 1044/87 - 8/3/1387شرکت سوداک زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیروستای گوک تپه مهاباد
3مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 1056/87 - مورخ 12/3/1387شرکت سرای بتونی زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیخوی و سلماس
4مطالعات مرحله دومطرح احداث تصفیه خانه فاضلاب 1061/87 - 8/3/1387شرکت سوداک زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیروستاي نلاس سردشت
5مطالعات مرحله دومشبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب 1151/87 - 16/6/1387شرکت سرای بتونی زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیروستای دیزج دیز خوی
6مطالعات مراحل دومشبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب1044 1215/87 - 19/8/1387شرکت نگین کلبه زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیروستای قولنجی از توابع شهرستان ارومیه
7مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 451/16/3/2 - مورخ 2/10/1387شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهاي تابعه شهرستان هاي بوكان ، مياندوآب، خوي، سردشت ،اشنويه ،مهاباد،
8مطالعات مراحل اول و دومتهیه نقشه های شبکه آبرسانی موجود شهر ارومیه در محیط نرم افزار اتوکد 38763 - 1/12/1387شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيشهرستان اروميه
9خدمات مهندسی مرحله سوم ، بخش دومشبکه های جمع آوری و انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب 520/16/3/2 - 1/12/1387شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان ارومیه
10مطالعات مرحله دومشبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب 1052/88 - 16/2/1388شرکت برج ساز سرافراز زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیروستای چوپلو از توابع شهرستان تکاب
11مطالعات مراحل دومطرح احداث تصفیه خانه فاضلاب 1056/88 - 17/2/1388شرکت دیارسازان زیر نظر آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربیروستای سیلاب از توابع شهرستان سلماس
12مطالعات مراحل اول و دومتامين و توزيع آب روستايي 214/16/3/2 - 25/3/1388شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهاي تابعه شهرستان هاي بوكان ، ماكو، خوي
13مطالعات مراحل اول و دوممطالعات بازسازی و نوسازی چشمه های تامین آب 30803 - 18/9/1388شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيشهرستان بوکان
14مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 124/8/3/1 - 4/2/1389امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ماكوروستاهای تابعه شهرستان ماكو
15مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي مورخ 20/2/1389شرکت پردشت زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای ارومیه
16مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي مورخ 20/2/1389شرکت آبگستران زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای ارومیه
17خدمات مهندسی مراحل اول ، دوم و سومطرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی پیرانشهر 3289/5 - 17/3/1389شرکت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربيشهرستان پيرانشهر
18خدمات مهندسی مراحل اول ، دوم و سومطرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان 3290/5 - 17/3/1389شرکت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربيشهرستان بوکان
19خدمات مهندسی مراحل اول ، دوم و سومطرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سردشت 3294/5 - 17/3/1389شرکت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربيشهرستان سردشت
20مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 659/08/3/12 - 29/3/1389امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بوکانروستاهای تابعه شهرستان بوكان
21مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 1384/03/3/14 - 13/4/1389امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اشنویهروستاهای تابعه شهرستان اشنويه
22مطالعات مراحل اولعملیات تکمیلی خط انتقال آب شرب ارومیه از سد شهرچائی به تصفیه خانه شماره 2 ارومیه 1/5/1389شرکت هیدروسازند زیر نظر شرکت آب منطقه ای آغشهرستان ارومیه
23مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 489/09/6 - 18/6/1389امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان چالدرانروستاهای تابعه شهرستان چالدران
24مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 1959/03/3/1امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ماكوروستاهای تابعه شهرستان ماكو
25مطالعات مراحل اول و دومشبکه جمع آوری فاضلاب شهرک زیباشهر ارومیهتعاونی مسکن والفجر2 زير نظر آب و فاضلاب آغشهرستان اروميه
26مطالعات مراحل اول و دومطرح خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک فجر ارومیهتعاونی مسکن فدک نور زير نظر آب و فاضلاب آغشهرستان اروميه
27مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 561/90 - 20/2/1389شرکت جهانیول زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای سلماس
28مطالعات مراحل اول و دومتامين و توزيع آب شامل نقشه برداري، تهيه گزارشات ، طراحي ، تهيه نقشه هاي اجرايي و اسناد مناقصهشرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهاي استان آذربايجان غربي
29مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 565/90 - 20/2/1389شرکت کارپات بتن زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای خوی و چایپاره
30تهیه اسناد مناقصاتتهیه اسناد مناقصات C-PC-EPCشرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربیاستان آذربایجان غربی
31مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 611/90 - 5/5/1390شرکت سوداک زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای خوی چایپاره
32مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 653/90 - 6/5/1390شرکت آفاق ستون زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای خوی چایپاره
33مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 777/90 - 15/6/1390شرکت آب آوران زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای خوی چایپاره
34خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و شبکه های توزیع آب 406/16/3/2 - 1/10/1390شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان بوكان و مياندوآب
35خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و شبکه های توزیع آب 407/16/3/2 - 1/10/1390شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان ارومیه
36مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 1125/90 - 10/10/1390شرکت کارآب چیچست زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای سلماس
37مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 1126/90 - 10/10/1390شرکت ایوان سازه زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای مهاباد
38مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 1437/90 - 15/11/1390شرکت بناسازان امن فردا زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای سلماس
39مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات فني دوران ساختطرح احداث مساكن مهر 396 واحدی تکاب به روش LSFشرکت هیدروسازند زیر نظر مسکن و شهرسازیشهرستان تكاب
40آبرسانی پلدشت وشوط ، تصفيه خانه آب شرب سلماس و تازه شهر ،خوی،مهابادتهیه اسناد مناقصات به روش ماده 56 و B.O.T شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربیاستان آذربایجان غربی
41مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 209/91 - 26/1/1391شرکت اروم نوشین زیر نظر آب و فاضلاب روستاییروستاهای استان آذربایجان غربی
42خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و شبکه های توزیع آب 73/16/3/2 - 18/2/1391شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان ارومیه
43مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 4021/16/3/2 - 15/6/1391شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان شوط پلدشت ماکو
44مطالعات مراحل اولمدول دوم خط انتقال آبرسانی شهر بوکان از چاههاي فلمن زرينه رود (آبرسانی اضطراری) 25531 - 15/8/1391شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربیشهرستان بوکان
45تهیه اسناد مناقصاتتهیه اسناد مناقصات C-PC-EPC شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربیاستان آذربایجان غربی
46خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و شبکه های توزیع آب 192/16/3/2 - 16/11/1391شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان مياندوآب
47خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و شبکه های توزیع آب 193/16/3/2 - 16/11/1391شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان بوکان
48قسمت اول (تهیه اسناد مناقصه ، مذاکرات مفهومی ، پیشبرد دوران نفوذ قرارداد های خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه گذاران به روش B.O.T) از مرحله سومطرح آبرسانی به مجتمع 29 روستایی میاندوآب و سامانه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای وار خوی 4210/16/3/2 - 24/12/1391شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیشهرستان های خوی و میاندوآب
49قسمت اول (تهیه اسناد مناقصه ، مذاکرات مفهومی ، پیشبرد دوران نفوذ قرارداد های خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه گذاران به روش B.O.T ) از مرحله سومتصفیه خانه آب شرب مهابادشركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيمهاباد
50خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و شبکه های توزیع آب 200/16/3/2 - 28/12/1391شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجانغربیروستاهای تابعه شهرستان ارومیه
51مطالعات مراحل اول و دومآبرساني روستايي 62/16/92/9 - 12/3/1392شركت آب و فاضلاب روستایی آذربايجان غربيروستاهای تابعه شهرستان مهاباد
52خدمات مهندسی مرحله سوم به روش B.O.Tتصفیه خانه ، خط انتقال و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قره ضیاالدین 11861 - 23/4/1392شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيقره ضیاالدین
53خدمات مهندسی مرحله سوم به روش B.O.Tتصفیه خانه ، خط انتقال و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شاهیندژ 11875 - 23/4/1392شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيشاهیندژ
54خدمات مهندسی مرحله سوم به روش B.O.Tتصفیه خانه ، خط انتقال و بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ماکو 20135 - 11/7/1392شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيماکو
55خدمات مهندسی مرحله سومایجاد تاسیسات فاضلاب شهرک والدین شاهد ارومیه 6575/34 - 26/8/1392تعاونی مسکن شهرک والدین شاهد ارومیهارومیه
56مطالعات مراحل اول و دومتامين انتقال و توزيع آب تاسیسات ، فضاها و مستحدثات پروژه مجتمع تفریحی و توریستی تله کابین ارومیه 306/ت/ق - 26/06/1393شرکت سرمایه گذاری هزاره غربارومیه
57قسمت اول (تهیه اسناد مناقصه ، مذاکرات مفهومی ، پیشبرد دوران نفوذ قرارداد های خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه گذاران به روش B.O.T) از مرحله سومقسمت اول (تهیه اسناد مناقصه ، مذاکرات مفهومی ، پیشبرد دوران نفوذ قرارداد های خرید تضمینی آب و پساب از سرمایه گذاران به روش B.O.T) از مرحله سوم 7529/8/93 25/6/1393شرکت آب و فاضلاب روستائی اردبیلروستاهای بخش خروسلو و سبلان
58خدمات تکمیلی یاتوسعه ای مشاوره پروژه خدمات مهندسی مرحله سوم(نظارت کارگاهی وعالیه)شبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب وتوزیع آب روستاهای تابعه شهرستان ارومیه 261/16/93/9 - 29/09/93شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان غربیارومیه
59مطالعات مراحل اول و دومجمع آوری آبهای سطحی منطقه ویژه اقتصادی سهلان 5/899093 /س م - بهمن ماه 1393شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران-منطقه ویژه اقتصادی سهلانتبریز - منطقه ویژه اقتصادی سهلان
60خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و توزیع آب روستاهای شهرستان های چالدران ، چایپاره و خوی 291/16/93/9 - 28/10/93شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان غربیروستاهای تابعه شهرستانهای چالدران ، چایپاره و خوی
61خدمات مهندسی مرحله سومشبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و توزیع آب روستاهای شهرستان های میاندوآب و بوکان 292/16/93/9 - 28/10/1393شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان غربیروستاهای تابعه شهرستانهای میاندوآب و بوکان
62خدمات مشاوره تأمین وتجهیز منابع مالی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولتمربوط به باقی مانده سدگرمی چای میانهشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقیمیانه
63خدمات مشاوره فاز دوم و سوم (نظارت کارگاهی و عالیه)تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی فاز3 ارومیه 16259 - 19/12/1393 شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربيارومیه
64خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه)احداث شبکه جمع آوری فاضلاب قره ضیاالدین 41056 - 13/12/1393شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیقره ضیاالدین
65خدمات مشاوره مرحله سومطرح تصفیه خانه فاضلاب شهرهریس،قسمت اول-مناقصه به روش BOT 120/1097 - 25/01/1394شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیهریس
66مطالعات مراحل اول و دوم و قسمت اول از مرحله سوممطالعات مراحل اول و دوم و قسمت اول از مرحله سوم نیروگاه بیوگاز تصفیه خانه فاضلاب تبریزشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیتبریز
67خدمات مشاوره مرحله سومطرح تصفیه خانه فاضلاب شهرهشترود،قسمت اول-مناقصه به روش BOTشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیهشترود
68مطالعات مراحل اول و دوم طرح شبکه جمع آوری ، انتقال و دفع فاضلاب و تامین ، انتقال و توزیع آّب شهرک گلشهر خوی(فرودگاه نظامی خوی)شرکت تعاونی مسکن والفجر 2 ارومیهخوی
69خدمات مهندسیطرح ساماندهی محوطه منبع مرتفع ائل گلی براساس مدل قراردادی DBOT (شامل مجتمع رفاهی، تجاری و ورزشی)شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیتبریز
70مطالعات مراحل اول و دوم طرح فاضلاب شهر قوشچیشركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيقوشچی
71مطالعات مراحل اول و دوم طراحی تصفیه خانه فاضلاب و یک ایستگاه پمپاژ آب منطقه ویژه اقتصادی سهلانشرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران-منطقه ویژه اقتصادی سهلانتبریز - منطقه ویژه اقتصادی سهلان
72مطالعات اول و دوم و نقشه برداری خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب در مجتمع قوریچای غربی (خطب) شهرستان مراغهشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقیروستاهای تابعه شهرستان مراغه
73خدمات مهندسی مرحله سوم شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و توزیع آب روستاهای شهرستان های سلماسشرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان غربیروستاهای تابعه شهرستان سلماس
74مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداریشبکه جمع‌آوری فاضلاب روستاهای شیراز، خضرلو و مطالعات مرحله دوم شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای شیراز و نقشه‌برداری روستای شیرازبه مساحت تقریبی 100هکتار از توابع شهر عجبشیرشرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقیروستاهای تابعه شهرستان عجبشیر
75نظارت عالیه و کارگاهیشبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سردشتشركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان غربيسردشت
76بازنگری مطالعات مرحله اولخط انتقال آب بوکان از چاههای فلمن زرینه رودشركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربيبوکان
77مطالعات مرحله دومطرح سرمایه گذاری مجموعه ورزشی آزادگان زنجانشرکت سهامی آب منطقه ای زنجانزنجان
78نظارت عالیه و کارگاهیطرح آبرسانی و توزیع روستاهای استان ایلامشرکت آب و فاضلاب روستائی ایلامروستاهای تابعه استان ایلام
79مطالعات اول و دوم و نقشه برداریشبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر اصلاندوزشرکت آب و فاضلاب اردبیلشهر اصلاندوز
80بازنگری مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری زهکشی دشت پیرانشهرشرکت هیدروسازنددشت پیرانشهر
81مطالعات مرحله اول و دومتصفیه خانه فاضلاب بیمارستان استاد شهریار بستان آبادبیمارستان استاد شهریار بستان آبادشهر بستان آباد
82مطالعات مرحله اول و دومآبرسانی به روستاهای مجتمع قره قویون شرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان غربیشهرستانهای چایپاره ، شوط پلدشت
83مطالعات مرحله دومخط انتقال آب از چاههای فلمن زرینه رودشرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربیبوکان
84مطالعات مرحله اول و دومآبرسانی به 20 روستای استان آذربایجان غربیشرکت آب و فاضلاب روستائی آذربایجان غربیسطح استان آذربایجانغربی