مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، مطالعات منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی، برنامه ریزي و اقتصاد آب ، تلفیق منابع آب. آبرسانی سطحی و زیرزمینی ، مطالعه و طراحی شبکه هاي آبرسانی ، تأسیسات انحراف آب ، بندهاي انحرافی تا ارتفاع 5 متر، مطالعات و طراحی شبکه هاي آبیاري و زهکشی اصلی و فرعی درجه (3 و 4)، تغذیه مصنوعی، آبیاري تحت فشار و تاسیسات وابسته

شبکه هاي آبیاري و زهکشی

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي، انجام مطالعات و تهیه طرحهاي خطوط جمع آوري، تأسیسات آبگیري. جمع آوري و انتقال آب، شبکه هاي توزیع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفیه خانه هاي آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه، و محاسبه نشست فیزیکی ونشتیابی شبکه هاي آب شهري، جمع آوري و انتقال فاضلاب هاي شهري و صنعتی و تصفیه خانه هاي مربوطه، جمع آوري و انتقال آبهاي سطحی، طراحی سیستم هاي نگهداري و تعمیرات برنامهاي و سیستمهاي تله متري و کنترل از راه دور ، scada تاسیسات و تجهیزات فوق واستفاده ازپساب تصفیه شده.

تأسیسات آب و فاضلاب

انجام مطالعات در مراحل پیدایش طرح، مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادي – طراحی پایه ، طراحی تفصیلی – نظارت براجرا و راه اندازي تا زمان بهره برداري درخصوص پروژه هاي نیروگاهی – برنامه ریزي و مطالعات انرژيهاي نو در حوزه هاي باد، خورشیدي – زمین گرمایی – زیست توده و هیدروژن و فرآیندها و فناوري هاي وابسته  شبکه هاي توزیع و انتقال نیرو و مطالعات و طراحی سیستم نیرو و طراحی راهکارهاي بهینه سازي مصرف انرژي

انرژي تجدیدپذیر

خدمات مشاوره اي ، راهنمایی ، برنامه ریزي آموزشی ، پژوهش وکمک هاي عملیاتی است که دررابطه با موضوعات مشاوره درامر سرمایه گذاري ، شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري ، بررسی و ارزیابی بازار، مطالعات پیش امکان سنجی وامکان سنجی فنی ، اقتصادي ومالی طرح ها و پروژه ها ، طراحی، برنامه ریزي ومدیریت سرمایه گذاري ، مکان یابی ، مدل سازي ، بررسی مسائل اقتصادي ، بررسی هاي بخشی ، برنامه ریزي و بودجه بندي و بطورکلی تکنیک ها و روشهایی که درزمینه اقتصادي مورد نیاز صنعت، بخش یا سازمان میباشد ، ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات ، مزایا ، مشوق ها و تسهیلات سرمایه گذاري خارجی در کشور، انجام مذاکرات فنی فیمابین سرمایه گذاران خارجی با صاحبان طرح هاي سرمایه گذاري و شرکاي داخلی ، مدل سازي انواع روش هاي تامین مالی به ویژه روش هاي نوین مشارکتی تامین مالی بین المللی ، نظارت بر اجراي طرحهاي سرمایه گذاري و تجزیه و تحلیل مسئولیت هاي مدنی و حقوقی شرکا در طرح ها.

خدمات اقتصاد

مطالعات زیست محیطی مربوط به آب ، خاك و هوا ، شناخت و پیشگیري آلایش هاي محیط زیست ، چاره اندیشی براي رفع آلاینده ها و بازسازي ، محیط زیست ، ارزیابی زیست محیطی، بازیافت مواد و انرژي ، پایش محیط زیست (منابع آب،خاك وهوا)، رفع وکاهش آلودگی ها، تکنولوژي پاك، صرفه جویی درانرژي و مواد، مدیریت پسماند ها ، تنوع زیستی، مدیریت زیست محیطی

محیط زیست

تشخیص ارزیابی تهدیدات وخطرات بالقوه در ساختمان و صنایع از قبیل : آتش سوزي ، خرابکاري و انفجار ، سرقت، طوفان ، صاعقه ، طراحی سازه هاي امن و سیستمهاي امنیتی و ایمنی و پدافند غیر عامل و طراحی ناحیه بندي ایمن شهري ، کنترل کیفیت حفاظتی و ایمنی طرح هاي مستحدثات و ارایه طرح هاي اصلاحی، برنامه ریزي سیستمها و مدیریت در جهت کاهش تهدیدات و خطرات ، کنترل تلفات و خسارات ، تقلیل هزینه هاي نگهداري و حفاظتی.

ایمنی وکاهش خطرات و پدافند غیر عامل